Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Vasyl Andriyiv
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:2/17
Telefon:41 349 6557
Adres email: vasyl.andriyiv@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023