Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Lyubov Shevchuk
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:2/19
Telefon:41 349 6635
Adres email: lyubov.shevchuk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020